phpMyVisites | Open source analýza návštěvnosti webu Statistics

18. 11. 2007

Částečná revokace usnesení rady města ze dne 2.8.2007

73e. Různé: Částečná revokace usnesení rady města ze dne 2.8.2007 bod jednání č. 8 - Uzavření smlouvy o nájmu kina Čas

rada města projednala předložený materiál a částečně revokovala své usnesení ze dne 2.8.2007 pod bodem č. 8, kdy úplné nové znění je:

  1. schválila uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor - " Kino ČAS" o celkové výměře 647 m 2, sestávajícího se z nebytového prostoru o výměře 181 m 2 v části objektu č. p. 541, vystavěného na části pozemku p. č. 2060 a nebytového prostoru o výměře 466 m 2 v objektu bez čísla popisného, vystavěného na pozemku p.č. 2061, vše v k.ú. Karlovy Vary, včetně movitých věcí, které tvoří součást nebytových prostor. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, do 31.7.2012 s možností dalšího prodloužení a s šestiměsíční výpovědní lhůtou s odloženou účinností smlouvy ke dni protokolárního ukončení stavebních úprav předmětu nájmu, nejpozději však k 1.12.2007, za účelem provozování kina, mezi Městem Karlovy Vary a Nadací města Karlovy Vary, 361 20 Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, IČ: 26406501, za nájemné ve výši 120.000,- Kč za celý předmět nájmu a rok (tj. 80.000,-- Kč za pronájem nemovitosti a 40.000,-- Kč za pronájem movitých věcí). Nájemné bude dále zdaněno dle zákona o DPH v příslušné výši. Nájemce je oprávněn přenechat předmět nájmu či jeho část do podnájmu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu města pouze v případech podnájmu na dobu určitou, jehož délka nepřesáhne 2 po sobě jdoucí kalendářní dny, u stejného subjektu, však nejvýše 14 dní v roce : a
  2. pověřila Odbor právní zpracováním smlouvy o nájmu.


Rada města usn.č. r222.0/07 uložila odboru právnímu ve spolupráci s odborem lázeňství, cestovního ruchu a kultury zapracovat do podmínek smlouvy - zajistit spolupořádání MFF.
Termín : 25.9.2007

[ zpět ]